Faudzil @ Ajak

Faudzil @ Ajak
Always think how to do things differently. - Faudzil Harun@Ajak

6 June 2013

P SUMBER MANUSIA - Apa itu Disiplin Di Tempat Kerja?

Oleh Faudzil Harun 


Disiplin dalam konteks pekerjaan boleh di tafsirkan sebagai :

Penerimaan pekerja terhadap kuasa majikan (termasuk orang yang mewakili majikan) untuk menghadkan kebebasan tindakannya dalam hubungan pekerjaan. 

Disiplin merupakan elemen dasar dalam hubungan pekerjaan dan keperluan hubungan tersebut hanya akan sempurna setelah pekerja faham dan menerima kuasa yang ada pada majikan atau wakilnya. Disiplin juga adalah terma dan syarat dalam kontrak perkhidmatan.


Keperluan disiplin menjadi komponen penting dalam pengurusan di tempat kerja kerana 2 faktor berikut :


1.   Disiplin untuk Mencapai Matlamat Organisasi
      Disiplin di tempat kerja adalah berkaitan dengan tindakan majikan 
      terhadap pekerja atau kumpulan pekerja yang telah gagal mematuhi 
      peraturan dan keperluan norma yang telah di tentukan oleh majikan 
      untuk tujuan pencapaian matlamat organisasi dan memelihara 
      kepentingan warga kerja secara keseluruhannya.

2.   Hak Majikan untuk Mendisiplinkan Pekerja
      Adalah menjadi hak majikan untuk mendisiplinkan pekerja dalam usaha 
      untuk mendapatkan hasil kerja yang efisyen dan berkualiti. Disiplin di 
      tempat kerja menjadi sangat perlu demi kepentingan warga kerja itu 
      sendiri kerana pekerjaan yang tidak efisyen dan kepincangan produktiviti 
      akan mengakibatkan kerugian kepada majikan dan seterusnya kerugian 
      kepada pekerja.


Asas Disiplin Di Tempat Kerja

Hubungan baik majikan – pekerja merupakan asas kepada disiplin di tempat kerja. Ikatan hubungan tersebut hanya akan berhasil setelah kedua-dua pihak menerima dan memenuhi kewajipan seperti berikut :

Kewajipan Majikan

1.   Menyediakan peraturan dan prosedur bertulis syarikat yang boleh 
      di fahami semua pekerja.
2.   Menyediakan diskripsi tugas yang jelas (sebagai garis panduan skop 
      tugas dan tanggungjawab pekerja).
3.   Menyediakan panduan yang jelas berkaitan standard prestasi kerja.
4.   Menyediakan latihan, bimbingan, kaunseling dan penyeliaan yang betul.
5.   Melaksanakan penguatkuasaan peraturan dan prosedur secara adil dan
      konsisten.
6.   Membangunkan, menjelaskan dan melaksanakan sistem penilaian prestasi
      secara adil.


Kewajipan Pekerja

1.   Hadir bekerja pada hari dan waktu yang telah di tetapkan.
2.   Melaksanakan tugas dengan jujur dan taat.
3.   Menggunakan kemahiran munasabah dan berhati-hati dalam 
      melaksanakan tugas.
4.   Mematuhi segala peraturan dan arahan munasabah yang di berikan 
      majikan.
5.   Mempamerkan tingkah laku yang baik secara konsisten.
6.   Memberi pendedahan yang jujur jika berlaku konflik kepentingan.

Kewajipan majikan dan pekerja perlu di pamerkan secara jelas dalam syarat dan terma perkhidmatan dalam kontrak atau perjanjian pekerjaan. Selain syarat dan terma bertulis, terma yang tersirat juga merupakan kewajipan kedua-dua pihak.

Perlaksanaan kewajipan kedua-dua pihak akan membangunkan asas hubungan
majikan-pekerja yang akan membentuk budaya di tempat kerja.


No comments: