Faudzil @ Ajak

Faudzil @ Ajak
Always think how to do things differently. - Faudzil Harun@Ajak

8 December 2014

FATWA - Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar-Rahn) Di Malaysia
Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar-Rahn) Di Malaysia


Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-77 yang bersidang pada 10 - 12 April 2007 telah membincangkan Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar-Rahn) Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa:
  1. Sumber modal kerja untuk pemegang pajak gadai Islam (al-Rahnu) hendaklah diperolehi daripada perbankan Islam atau sumber-sumber yang halal dan bebas dari amalan riba, judi, gharar dan aktiviti lain yang tidak selaras dengan kehendak syariah;
     
  2. Pemegang al-Rahnu hendaklah mengambil perlindungan insurans Islam (takaful) dan tidak boleh terlibat dalam aktiviti insurans konvensional;
     
  3. Sekiranya barang sandaran hilang atau dicuri atau musnah dan sebagainya, pemegang al-Rahnu hendaklah membayar pampasan baki nilai barang sandaran sewaktu ia ditaksirkan; dan
     
  4. Pemegang al-Rahnu digalakkan melantik Panel Penasihat Syariah dalaman bagi memantau operasi dan aktiviti al-Rahnu.

Sumber: 
http://www.e-fatwa.gov.my


No comments: