Faudzil @ Ajak

Faudzil @ Ajak
Always think how to do things differently. - Faudzil Harun@Ajak

21 March 2013

PENYELIAAN - Dasar Penyeliaan


Oleh Faudzil Harun - Trans Management Consultants
Memahami Penyeliaan

Untuk memahami apa itu penyeliaan, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang di tafsirkan sebagai penyeliaan. Terdapat pelbagai teori dan penjelasan berkaitan penyeliaan menurut perspektif tertentu, namun definisi penyeliaan yang mudah difahami adalah seperti berikut :Definisi Penyelia

1.  Seorang yang menyelia kerja yang dilakukan oleh pekerja lain atau
     sekumpulan pekerja.

2.  Individu yang memiliki kuasa (bagi kepentingan majikan) untuk mengambil
     kerja, memberi latihan, memberi tugas, memberi arahan, mendisiplinkan
     pekerja, mengawasi prestasi, membuat pertukaran tugas, menanggani
     rungutan, menggantung kerja, memberi anugerah, menaikkan pangkat,
     memecat, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara
     berdikari.


Tugas Utama Penyelia                                                              


1.  Bekerja Bersama Orang.
     
     Melaksanakan kerja bersama bertujuan memberi tunjuk ajar, membetulkan 
     kesilapan disamping membuat pengawasan prestasi semasa bekerja.


2.  Menguruskan Prestasi Kerja.
     
     Penyelia bertanggungjawab menguruskan jenis kerja, jadual kerja, 
     menyediakan peralatan dan sokongan yang diperlukan untuk
     melaksanakan tugas.


3.  Berkomunikasi Secara Pro-Aktif.
     
     Penyeliaan tidak akan berhasil tanpa komunikasi. Kemahiran 
     berkomunikasi merupakan kemahiran yang sangat penting dalam tugas 
     penyeliaan.


4.  Membimbing Orang Mencapai Kejayaan.
     
     Memberitahu dan memberi nasihat sahaja tidak akan berhasil tanpa 
     usaha membimbing orang bagaimana untuk mencapai kejayaan. Penyelia 
     harus memiliki kemahiran membimbing orang. Teknik mengajar dan 
     memberi dorongan adalah asset penting seorang penyelia.


5.  Menanggani Perubahan Dalam Diri Pekerja Secara Positif.        
     
     Seorang penyelia yang cemerlang akan sentiasa peka kepada perubahan 
     orang yang bekerja bersamanya. Bertindak awal menanggani perubahan 
     negatif dan peka kepada perubahan positif adalah sama penting.


Gaya Penyeliaan       

Ramai orang berpendapat gaya penyelian adalah sama dengan gaya
kepimpinan yang secara teorinya diklasifikasikan sebagai Autokratik,
Birokratik, Demokratik, Transformasi, Karismatik dan pelbagai gaya
kepimpinan yang lain. Namun gaya penyeliaan secara umumnya boleh
dibahagikan kepada dua : 


1.  Gaya Lama
     
     Penyelia gaya lama gemar menggunakan kuasa semasa memberi arahan 
     kerja. Mereka selalunya gemar berfikir satu hala. Penyelia gaya lama 
     gemar menggunakan perkataan “pekerja saya” dan sering melihat pekerja 
     dibawah penyeliaan mereka sebagai orang upahan yang harus patuh 
     kepadanya.

     ● Penyelia gaya lama selalunya menonjolkan diri sebagai “bos”.
     ● Penyelia gaya lama menyuruh pekerja bekerja kerana mereka harus 
        lakukan.
2.  Gaya Moden

     Penyelia gaya moden memilih untuk membina hubungan kemanusiaan,
     berkomunikasi secara jelas dan spesifik, bekerja bersama orang dan selalu
     memberi ruang untuk perbincangan, mendengar masalah dan 
     menyelesaikan masalah secara kolektif.

     Mereka gemar menggunakan “kuasa peribadi” dan melihat pekerja sebagai 
     ahli pasukan yang penting, boleh memberi sumbangan dan mahu              
     pendapat mereka didengari.

     ● Penyelia gaya moden menonjolkan diri sebagai pemimpin.
     ● Penyelia gaya moden mempengaruhi pekerja laksanakan tugas kerana 
        mereka mahu lakukan.